Szepietowo
A A A

Informacja Burmistrza Szepietowa o utrzymaniu porządku na terenach posesji

Szanowni Państwo

       W celu poprawy estetyki miasta Szepietowa zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. DZ.U. z 2013 r. poz. 1399, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXIII/161/13 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szepietowo.

Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

  • Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  • Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie i ww. ustawie.
  • Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy.
  • Uprzątnięcie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
  • Odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów.
  • Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochroną przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
Burmistrz Szepietowa - Robert Lucjan Wyszyński
powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo