Szepietowo
A A A

Konsultacje dotyczące projektu zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szepietowo, dn. 28.07.2015 r.

INFORMACJA

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu zmiany rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z tymi organizacjami na 2015 r.

Na podstawie §6 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/248/10 Rady Miejskiej w Szepietowie z dn. 26 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji informuję, że prowadzone są konsultacje w zakresie zaopiniowania projektu zmiany rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Szepietowo lub na rzecz jej mieszkańców.

1. Uwagi i opinie do projektu zmiany programu można składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2015 r.

2. Uwagi i opinie można przesyłać:

a) pocztą na adres: Urząd Miejski, 18-210 Szepietowo, ul. Główna 6 (lub osobiście w Urzędzie Miejskim w pok. nr 10),

b) pocztą elektroniczną na adres: um@szepietowo.pl

3. W przypadku wysłania pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

4. Projekt zmiany programu współpracy gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok jest dostępny na stronie internetowej Gminy Szepietowo www.szepietowo.pl. Projekt zmiany programu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szepietowie, pok. nr 21.

5. Informacja o wynikach konsultacji, wraz z zestawieniem zgłoszonych opinii i stanowiskiem organu prowadzącego konsultacje zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy Szepietowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szepietowie niezwłocznie po zakończeniu konsultacji.

powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo