Szepietowo
A A A

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje poprzez:

  • przyjęcie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu, z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (pisemne zgłoszenie w formie „Podania” lub załączonego do niniejszej informacji „Wniosku do komisji o spowodowanie leczenia odwykowego”.
  • postępowanie w tej sprawie może nastąpić na wniosek rodziny oraz każdej innej osoby, która stwierdza problem nadużywania alkoholu lub z własnej inicjatywy Komisji, instytucji np. Policji;
  • zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i pouczeniu jej o konieczności zaprzestania działań, o których mowa w powyższym artykule i poddania się leczeniu odwykowemu;
  • wykonanie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szepietowie;
  • skierowanie w/w osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego;
  • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
  • złożenie przez Komisję wniosku do sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
  • na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo