Szepietowo
A A A

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 1. Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym:
  • dokonywanie analizy potrzeb w tym zakresie
 2. Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
  •  przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
  • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
  • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
  • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
  • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
  • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
  • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
  • organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
  • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
  • poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
  • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 4. Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
  • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
  • podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,
  • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
  •  prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
 5. Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:
  • organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,
  • prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie w razie występujących potrzeb zwoływana jest przez Przewodniczącego Komisji.
powrót
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Matki Miłosierdzia w Szepietowie
sbr-bank
Koło Wędkarskie w Szepietowie
LGD Brama na Podlasie
ODR Szepietowo
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Szepietowo
Wrota Podlasia
Sparta 1951 Szepietowo